STADGAR 2008-12-01
FÖRENINGEN SPiS, SLAGVERKSPEDAGOGER i SVERIGE

1. ÄNDAMÅL
Föreningen, som är ideell och oberoende, skall vara ett forum där i Sverige verksamma slagverkspedagoger och andra intresserade kan utbyta information om allt som rör slagverkets utveckling. Det kan gälla undervisningsmaterial, metodik, konserter, instrument, kurser, föredrag, arbetsmarknad etc.

2. MEDLEMSKAP
Som medlem kan väljas person som stödjer föreningens syfte. Styrelsen eller årsmötet beviljar medlemskap. Medlem som inte betalar medlemsavgift eller motarbetar föreningen kan uteslutas av styrelsen.

3. STYRELSE
Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och är sammansatt enligt följande: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och fyra ledamöter. Samtliga väljs av årsmötet för två-åriga mandatperioder där ordförande - vice ordförande, sekreterare - kassör och de fyra ledamöternas mandatperioder går om lott. Styrelsen sammankallas på uppdrag av ordföranden och är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande (enkel röstövervikt). Vid lika antal röster äger ordföranden utslagsröst. Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma i ekonomiska avseenden. I övrigt tecknas föreningens firma av ordföranden eller vice ordföranden.

4. RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper förs per läsår. Förvaltningen granskas av en revisor eller dennes suppleant som utses vid årsmötet. Verksamhetsberättelse och bokslut upprättas varje år. Revisionsberättelsen ska vara inlämnad till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

5. ÅRSMÖTE
Årsmötet hålls före oktober månads utgång på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmötet skall skickas till medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Vid årsmötet gäller följande dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Upprättande av röstlängd samt val av rösträknare
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av en justeringsman att jämte mötesordföranden justera protokollet
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Föredragning av revisionsberättelsen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande och styrelseledamöter
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Val av valberedning om två personer
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Övriga ärenden
15. Mötets avslutande

Varje närvarande medlem har rösträtt. Styrelseledamöter har dock inte rösträtt vid val av revisorer och röstning om ansvarsfrihet. Omröstning sker öppet om inte annat begärs. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet

6. STADGEÄNDRING
Stadgeändring får endast ske vid årsmöte eller vid extra föreningsmöte och ska särskilt nämnas i kallelsen till detta. För antagande erfordras minst 2/3 av de avgivna rösterna.

7. FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om föreningens upphörande eller uppgående i annan organisation fattas på samma sätt som stadgeändring. Vid förbundets upphörande skall dess tillgångar överlämnas till annan sammanslutning med likartade intressen.